ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນເຂດຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນໃຫ້ກັບເຂົາເຈົ້າ.