ພາບບັນຍາກາດຂອງສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການເງິນຝາກ ແລະ ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້ານຳໃຊ້ເສດຖະກິດຄອບຄົວ.