ໃນວັນທີ 20-21/08/2020 ພະນັກງານ ສະຖານບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ທັກສະການເພີ່ມຍອດສິນເຊື່ອ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໜີ້ຊັກຊ້າ” ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສູນຝຶກອົບຮົມ ການພັດທະນາອົງກອນ ທີ່ເຮືອນຮັບແຂກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.