1). ບັນຍາກາດການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ນນາກາງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ. ດັ່ງຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

2). ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ມຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານນາງພຶງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ລະດົມເງິນກູ້, ຍັງຝາກ ແລະ ເປີດສູນປະຊຸມໃໝ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ດັ່ງຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

3). ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນແກ່ປະຊາຊົນບ້ານໂພນທອນ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ. ດັ່ງຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້: