ສກຈຮ ເອກພັດທະນາສືບຕໍ່ໃຫ້ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານລິ່ງຊັນ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ພ້ອມທັງເລີ່ມນຳໃຊ້ Mobile Teller ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກເຂົ້າໃນຂອດການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃນຊຸມຊົນ.