ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.