ໃນຕົ້ນເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ສໍາເລັດການຝຶກງານ ເຊິ່ງເປັນນັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ ພາກວິຊາການເງິນຈຸລະພາກ.