ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເປີດທົດລອງນຳໃຊ້ J-Mobile (Mobile Teller) ໂດຍການລົງບັນຊີເງິນຝາກ-ເງິນກູ້ຜ່ານແອັບພລິເຄຊັ່ນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການ ແລະ ຍັງເປັນຮູບແບບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຜ່ານຂໍ້ຄວາມເທິງມືຖືຂອງລູກຄ້າ.