ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ບໍລິການລູກຄ້າໃນຊຸມຊົນ ບົນພື້ນຖານການຈັດຕັ້ງສູນປະຊຸມ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.