ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ນອກຈາກຈະໃຫ້ບໍລິການຢູ່ຊຸມຊົນແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ປະກອບອາຊີບອື່ນໆຂອງປະຊາຊົນທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ.