ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງ ວັງວຽງ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນທີ່ສາມາດນຳໄປຕໍ່ຍອດທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.