ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ບໍລິການແບບເອົາລູກຄ້າເປັນໃຈກາງ ໂດຍໃຫ້ລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄິດໄລ່ບັນຊີ-ການເງິນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນລູດຄ້າຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານບັນຊີໄປໃນຕົວອີກດ້ວຍ.