ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ຕານປ່ຽວ ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ຈັກເຮັດບັນຊີ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄົດ.