ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ລົງໃຫ້ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບຂອງລູກຄ້າບ້ານ ໂຄກນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.