ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ວິເຄາະການເງິນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຂອງພະນັກງານໃນການບໍລິຫານວຽກງານ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.