ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ໂພນງາມ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ