ໃນວັນທີ່ 29 ເມສາ 2019, ກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ ມສ ໂພນທອງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ