ປະຊາສຶກສາດ້ານການເງິນ

ເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ແລະ ອົງການ SCBF ເພື່ອສ້າງບົດຮຽນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ນຳມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້

ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບເງິນຝາກ

ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງສະຫຼາດ

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກການແຍກແຍະສິ່ງທີ່ຈຳ ເປັນແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການອອກຈາກກັນ

ກົດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທີ່ນີ້

ແຜນງົບປະມານ

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກການວາງແຜນງົບປະມານໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ

ກົດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທີ່ນີ້

ການຝາກເງິນເພື່ອການລົງທຶນ

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກການເກັບກອມເພື່ອນຳມາລົງທຶນ

ກົດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທີ່ນີ້

ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບເງິນກູ້

ການເລືອກເງິນກູ້ຢ່າງສະຫຼາດ

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກການແຍກແຍະປະເພດຂອງເງິນກູ້ແຕ່ລະປະເພດ

ກົດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທີ່ນີ້

ການຫຼຸດພົ້ນຈາກບັນຫາໜີ້ສິນ

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານຫຼຸດພົ້ນຈາກໜີ້ສິນ

ກົດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທີ່ນີ້

ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບປະກັນໄພ

ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ

ການວາງແຜນທຸລະກິດ

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກການວາງແຜນທຸລະກິດກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ

ກົດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທີ່ນີ້

ການບໍລິຫານກະແສເງິນສົດ

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກການບໍລິຫານເງິນສົດທີ່ທ່ານມີຢູ່

ກົດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທີ່ນີ້

ການຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ

ກົດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທີ່ນີ້

ເກມເສດຖີເພື່ອຊີວິດທີ່ສຸດຍອດ