ບໍລິການເງິນຝາກ

ບໍລິການເງິນຝາກຈາກ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໝັ້ນຄົງ ປອດໄພ ຄຸ້ມຄ່າ

ເງິນຝາກເດັກສະຫຼາດ

  • ເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດ 3,000 ກີບ
  • ດອກເບ້ຍ 4% / ປີ

ເງິນຝາກປະຢັດ

  • ເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດ 20,000 ກີບ
  • ດອກເບ້ຍ 4% / ປີ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ

  • ເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດ 1,000,000 ກີບ
  • ດອກເບ້ຍ 7% / ປີ (ໄລຍະການຝາກ 6 ເດືອນ)
  • ດອກເບ້ຍ 9% / ປີ (ໄລຍະການຝາກ 12 ເດືອນ)
  • ດອກເບ້ຍ 10% / ປີ (ໄລຍະການຝາກ 24 ເດືອນ)
  • ດອກເບ້ຍ 12% / ປີ (ໄລຍະການຝາກ 36 ເດືອນ)