ບໍລິການເງິນກູ້

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສະໜອງບໍລິການເງິນກູ້ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ດອກເບ້ຍເໝາະສົມ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍເງື່ອນໄຂເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ພ້ອມຍັງມີປະກັນຊີວິດໄວ້ຊ່ວຍເພື່ອຢຽວຢາ ແລະ ອຸດໜຸນລູກຄ້າເມື່ອມີເຫດເສຍຊີວິດເກີດຂຶ້ນ

ເງິນກູ້ລາຍບຸກຄົນ

 • ວົງເງິນກູ້ 500,000 – 50,000,000 ກີບ
 • ດອກເບ້ຍ 3,25% ຕໍ່ເດືອນ
 • ໄລຍະກູ້ຢືມ 6 – 48 ເດືອນ
 • ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
 • ວົງເງິນ 10 ລ້ານກີບລົງມາ ມີປະກັນຊີວິດເງິນກູ້

ເງິນກູ້ລາຍກຸ່ມ

 • ວົງເງິນກູ້ 500,000 – 10,000,000 ກີບ
 • ດອກເບ້ຍ 3,25% ຕໍ່ເດືອນ
 • ໄລຍະກູ້ຢືມ 16 –  72 ອາທິດ
 • ບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
 • ມີປະກັນຊີວິດເງິນກູ້

ເງິນກູ້ສຳລັບພະນັກງານ

 • ວົງເງິນກູ້ 1,000,000 – 100,000,000 ກີບ
 • ດອກເບ້ຍ 2,79% ຕໍ່ເດືອນ
 • ໄລຍະກູ້ຢືມ 6 – 60 ເດືອນ
 • ໃຊ້ເງິນເດືອນຄ້ຳປະກັນ

ເງິນກູ້ SME

 • ວົງເງິນກູ້ 51.000,000 – 300,000,000 ກີບ
 • ດອກເບ້ຍ 2% ຕໍ່ເດືອນ
 • ໄລຍະກູ້ຢືມ 6 – 60 ເດືອນ
 • ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ

ເງິນກູ້ແສນສະບາຍ

 • ວົງເງິນກູ້ 500,000 – 5,000,000 ກີບ
 • ດອກເບ້ຍ 3,25% ຕໍ່ເດືອນ
 • ໄລຍະກູ້ຢືມ 6 – 12 ເດືອນ
 • ບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ