ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ສຳນັກງານໃຫຍ່

ບ້ານ ສະພານທອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 021 520 520

ໜ່ວຍບໍລິການ ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 021 613 080 /020 22216502

ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊເສດຖາ

ບ້ານ ໂນນຄໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 021 461 976 /020 22216503

ໜ່ວຍບໍລິການ ສີສັດຕະນາກ

ບ້ານ ໂຄກນິນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 021 353958 /020 22216504

ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊທານີ

ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 021 732035 /020 22216505

ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນໂຮງ

ບ້ານ ໂພນໂຮງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 023 212148 /020 22216506

ປ່ອງບໍລິການ ເມືອງເຟືອງ

ບ້ານ ນາກາງ, ເມືອງເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 020 22216314

ໜ່ວຍບໍລິການ ທຸລະຄົມ

ບ້ານ ເກີນກາງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 023 241513 /020 22216507

ໜ່ວຍບໍລິການ ນາຊາຍທອງ

ບ້ານ ຫົວຊ້າງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 021 640760 /020 22216508

ໜ່ວຍບໍລິການ ຫາດຊາຍຟອງ

ບ້ານ ໂຄກນິນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 021 353958 /020 22216504

ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກງຶ່ມ

ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 021 732035 /020 22216505

ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກລາຍ

ບ້ານ ນາສະຫວ່າງ, ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ໂທ: 074 550 062

ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ

ບ້ານ ເມືອງຊອງ, ເມືອງຖິ່ນ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ໂທ: 023 511797 /020 22215213

ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງພຽງ

ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ໂທ: 020 28026737

ປ່ອງບໍລິການ ໄຊຍະບູລີ

ບ້ານ ຖິ່ນ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ໂທ: 074 260066/020 28026737