ຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ

ການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳວັນຂອງສະຖາບັນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ນຳພາ ຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ທີມງານ ບໍລິຫານ ເຊີ່ງປະກອບມີຫົວໜ້າພະແນກພະແນກການ ເຊັ່ນວ່າ: ພະແນກປະຕິບັດງານ,  ພະແນກການ ເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, IT ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ.

ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກຣ

ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກຣ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ

ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ນາງບຸນຕາ ບູລົມ

ທ່ານ ນາງບຸນຕາ ບູລົມ

ຮອງອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ທິບພະກອນ ຊະນະໄຊ

ທ່ານນາງ ທິບພະກອນ ຊະນະໄຊ

ຜູ້ຈັດການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເທວເລີ

ທ່ານ ເປມ ແກ້ວສຸພົນ

ທ່ານ ເປມ ແກ້ວສຸພົນ

ຜູ້ຈັດການຝ່ານດຳເນີນງານ

ທ່ານນາງ ພັນມາລີ ລໍມະນີ

ທ່ານນາງ ພັນມາລີ ລໍມະນີ

ຫົວໜ້າກວດກາພາຍໃນ

ທ່ານນາງ ສີອຳໄພ ມະນີວົງ

ທ່ານນາງ ສີອຳໄພ ມະນີວົງ

ຫົວໜ້າບໍລິຫານ

ທ່ານ ພູວົງ ເມກສະຫວັນ

ທ່ານ ພູວົງ ເມກສະຫວັນ

ຫົວໜ້າໄອທີ

ທ່ານນາງ ວິໄລວັນ ຈັນທະມຸງຄຸນ

ທ່ານນາງ ວິໄລວັນ ຈັນທະມຸງຄຸນ

ຜູ້ຈັດການເຂດ

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຈັນທະລັງສີ

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຈັນທະລັງສີ

ຜູ້ຈັດການເຂດ

ທ່ານ ພິທອບ ສີບຸນເຮືອງ

ທ່ານ ພິທອບ ສີບຸນເຮືອງ

ຫົວໜ້າພະແນກ ການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ

ທ່ານນາງ ສີອຳມອນ ສີຫາຈັກ

ທ່ານນາງ ສີອຳມອນ ສີຫາຈັກ

ຜູ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນ -ລາຍບຸກຄົນ