ຂ່າວທົ່ວໄປ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ໂພນຫີນ ເມືອງ ພຽງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ຈັກເຮັດບັນຊີ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄົດ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຂະຫຍາຍການບໍລິການຢູ່ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຂະຫຍາຍການບໍລິການຢູ່ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນເພື່ອນຳໄປພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ສີສະຫວາດ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ສີສະຫວາດ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ຈັກເຮັດບັນຊີ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄົດ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ພຽງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ພຽງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ຈັກເຮັດບັນຊີ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄົດ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ປາກກະຍຸງ ເມືອງ ວຽງຄຳ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ປາກກະຍຸງ ເມືອງ ວຽງຄຳ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ຈັກເຮັດບັນຊີ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄົດ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງ ວັງວຽງ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງ ວັງວຽງ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນທີ່ສາມາດນຳໄປຕໍ່ຍອດທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ວຽງຈະເລີນ ເມືອງ ພຽງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ວຽງຈະເລີນ ເມືອງ ພຽງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ຈັກເຮັດບັນຊີ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄົດ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ໜອງແຄນ ເມືອງ ປາກງຶ່ມ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ໜອງແຄນ ເມືອງ ປາກງຶ່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ຈັກເຮັດບັນຊີ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄົດ.