ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ

ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຄົວເຮືອນໃນເຂດຊຸມຊົນແມ່ນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ.

#ການເງິນ #ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ພື້ນຸານທາງດ້ານການເງິນ