ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັບມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພເງິນຝາກ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັບມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພເງິນຝາກ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມອຸ່ນໃຈ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການເງິນຝາກແບບມີປະກັນໄພ.

ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ

ບໍລິການເງິນກູ້/ບໍລິການເງິນຝາກ/ບໍລິການປະກັນໄພເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ

#ເອກພັດທະນາ #ການເງິນຂະໜາດນ້ອຍ #ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ