ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ສາລາຄຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ທາງການເງິນ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ