ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ.