ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສົ່ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພື່ອເພີ່ມທັກສະໃນການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການເພີ່ມທັກສະ ການກວດສອບພາຍໃນ ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ