ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງໄດ້ທີ່:

Facebook:https://www.facebook.com/EMIMFI/

ໂທ: 021 520520