ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຂໍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.