ການຍະຫຍາຍການບໍລິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີບັນຊີເງິນຝາກເຖິງ 100.000 ກ່ວາບັນບັນຊີ.