ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານສູນປະຊຸມ


ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງ ທຸລະຄົມ ມອບບັດປະກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນຂອງ ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ ໃຫ້ກັບ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນປະຊຸມ