ພະນັກງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ ໃນຫລາຍຫົວຂໍ້ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມເຈົ້າໃຈກ່ຽວກັບກັບການເງິນ ແລະນຳໄປໝູນໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິຫານເງິນທີ່ ເຂັ້ມແຂງ ສາມາດລິຫານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.