ເງິນຝາກເດັກສະຫຼາດ

ເງື່ອນໄຂ

  • ຝາກຕ່ຳສຸດ 2,000 ກີບ
  • ດອກເບ້ຍ 3% / ປີ
  • ຄ່າທຳນຽມປຶ້ມເງິນຝາກ 3,000 ກີບ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ (ໜຶ່ງໃນລາຍການນີ້)

  • ບັດປະຈຳຕົວ
  • ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ
  • ເອກະສານອານຸຍາດຈາກຜູ້ປົກຄອງ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520