ເງິນຝາກມີກຳນົດ

ເງື່ອນໄຂ

  • ຝາກຕ່ຳສຸດ 1,000,000 ກີບ
  • ດອກເບ້ຍສູງສຸດ 12%* / ປີ
  • ດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ຮັບທຸກເດືອນ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ (ໜຶ່ງໃນລາຍການນີ້)

  • ບັດປະຈຳຕົວ
  • ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ
  • ຫຼືໜັງສືຜ່ານແດນ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520