ເງິນຝາກປະຢັດ

ເງື່ອນໄຂ

  • ຝາກຕ່ຳສຸດ 5,000 ກີບ
  • ດອກເບ້ຍ 5% / ປີ
  • ຄ່າທຳນຽມປຶ້ມເງິນຝາກ 6,000 ກີບ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ (ໜຶ່ງໃນລາຍການນີ້)

  • ບັດປະຈຳຕົວ
  • ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ
  • ຫຼືໜັງສືຜ່ານແດນ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520