ບໍລິການເງິນຝາກ

ເງິນຝາກປະຢັດ

ໝັ້ນຄົງ ໝັ້ນໃຈ ປອດໄພ ດ້ວຍບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຈາກເອກພັດທະນາ

ເງິນຝາກເດັກສະຫລາດ

ຄວາມສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເກີດຈາກກ້າວນ້ອຍໆສະເໝີ ເງິນຝາກເດັກສະຫຼາດ

ເງິນຝາກມີກຳນົດ

ປອດໄພໄດ້ກຳໄລ ດ້ວຍເງິນຝາກມີກຳນົດຈາກເອກພັດທະນາ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520