ເງິນກູ້ລາຍບຸກຄົນ

ເງິນກູ້ສູງສຸດ 50,000,000 ກີບ

ໃຫ້ວົງເງິນກູ້ສູງເພື່ອຕອບສະໜອງທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ

ໄລຍະກູ້ສູງສຸດ 48 ເດືອນ

ໄລຍະກູ້ຍາວເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ກັບລູກຄ້

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3,25%

ດອກເບ້ຍເໝາະສົມກັບການຈ່າຍຂອງລູກຄ້າທຸກຄົນ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520