ເງິນກູ້ລາຍກຸ່ມ

ເງິນກູ້ສູງສຸດ 10,000,000 ກີບ

ໃຫ້ວົງເງິນກູ້ສູງເພື່ອຕອບສະໜອງທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ

ໄລຍະກູ້ສູງສຸດ 72 ອາທິດ

ໄລຍະກູ້ຍາວເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3,25%

ດອກເບ້ຍເໝາະສົມກັບການຈ່າຍຂອງລູກຄ້າທຸກຄົນ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520