ເງິນກູ້ພະນັກງານ

ໃຊ້ເງິນເດືອນຄ້ຳປະກັນ

ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ລູກຄ້າ

ຊຳລະເປັນລາຍເດືອນ

ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ລູກຄ້າ

ດອກເບ້ຍ 2,79% / ເດືອນ ແລະ ກູ້ສູງສຸດ 100,000,000 ກີບ

ດອກເບ້ຍເໝາະສົມກັບການຈ່າຍຂອງລູກຄ້າທຸກຄົນ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520