ບໍລິການປະກັນໄພ

ບໍລິການປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາມີໄວ້ເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ຕ້ອງປະສົບກັບບັນຫາ ຫຼື ເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຝັນເຊິ່ງໄລຍະນີ້ບໍລິການຂອງເຮົາມີຢູ່ຄື ປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ເຊິ່ງໄດ້ຕອບສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບລູກຄ້າມາແລ້ວ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520