ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ

ການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳວັນຂອງສະຖາບັນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ນຳພາ ຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ທີມງານ ບໍລິຫານ ເຊີ່ງປະກອບມີຫົວໜ້າພະແນກພະແນກການ ເຊັ່ນວ່າ: ພະແນກປະຕິບັດງານ,  ພະແນກການ ເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, IT ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ.

ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກຣ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ບຸນຕາ ບູລົມ

ຮອງອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ທິບພະກອນ ຊະນະໄຊ

ຫົວໜ້າກວດກາພາຍໃນ

ທ່ານ ເປມ ແກ້ວສຸພົນ

ຫົວໜ້ຜູ້ຈັດການເຂດ

ທ່ານນາງ ພັນມາລີ ລໍມະນີ

ຫົວໜ້າບໍລິຫານ

ທ່ານນາງ ສີອຳໄພ ມະນີວົງ

ຫົວໜ້າເທວເລີ

ທ່ານ ພູວົງ ເມກສະຫວັນ

ຫົວໜ້າໄອທີ

ທ່ານນາງ ວິໄລວັນ ຈັນທະມຸງຄຸນ

ຜູ້ຈັດການເຂດ

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຈັນທະລັງສີ

ຜູ້ຈັດການເຂດ

ທ່ານ ພິທອບ ສີບຸນເຮືອງ

ຫົວໜ້າພະແນກ ການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ

ທ່ານນາງ ສີອຳມອນ ສີຫາຈັກ

ຜູ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນ -ລາຍບຸກຄົນ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520