ສິ່ງທີ່ເຮົາມຸ່ງເນັ້ນ

ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ: ເພື່ອເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກລະດັບແນວໜ້າ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າ ໃນການ ບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະປານກາງໃນສປປລາວ.

ພາລະກິດຫລັກ: ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ຫລາກຫລາຍ ແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວກັບການເງິນ ແກ່ຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະ ປານກາງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທຸລະກິດຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາແບບຍືນຍົງ.

ເປົ້າໝາຍທາງດ້ານສັງຄົມ (4):

1)    EMI ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າມີການ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານຊັບສິນຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ.

2)    EMI ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນທີ່ດີເລີດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດບໍລິຫານການເງິນໄດ້ຢ່າງ ສະຫລາດ (EMI ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ).

3)    EMI ແມ່ນອົງກອນທີ່ໃຫ້ໂອກາດແບບສະເຫມີພາບກັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໃນການລົງທຶນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

4)    EMI ຮັກສາຄວາມຍືນຍົງໃນດ້ານການເງິນໄລຍະຍາວໂດຍຜ່ານການສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ (EMI) ເປັນສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດຳເນີນງານເພື່ອສະໜອງ ການບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2005 ແລະ ຈາກນັ້ນ ມາກໍ່ໄດ້ມີການດັດແກ້ປັບປຸງໃນປີ 2008.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອກພັດທະນາ

ໂທ: 021 520 520