EMI5

Home ກ່ຽວກັບສະຖາບັນ ບົດລາຍງານ

ບົດລາຍງານ

ອີເມລ ພິມ PDF

ຜົນສະແດງການດຳເນີນງານແລະການເງິນ

ນັບແຕ່ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງໃນປີ2005, ສະຖາບັນEMIຍຶດໝັ້ນໃນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນລາວໂດຍການ​ 

ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງການເງິນແກ່ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍການບໍລິການທາງ​ 

ການເງິນ​​ແບບທາງການ ໂດຍທະນາຄານຕ່າງໆ. ການຍົກສູງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງການເງິນແກ່ຄົນທຸກຍາກ

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າສາມາດດຳເນີນກິດຈະກຳລ້ຽງຊີບຕາມໃຈມັກຂອງຕົນໄດ້.

ພາຍຫຼັງ8​ປີທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດນີ້, ຄະນະອຳນວຍການ​​ແລະຄະນະບໍລິຫານໄດ້ນຳໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມແລະຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນEMI​ເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ປອດໄພແລະຍືຍຍົງສຳລັບກຸ່ມຄົນ

ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການຂອງສະຖາບັນແລະເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນEMIກ້າວໄປສູ່​​ຄວາມທັນສະໄໝຕອບສະໜອງກຸ່ມລູກຄ້າ

ໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນກ່ວາເດີມ.

 

ບົດລາຍງານລຸ່ມນີ້ສະ​​ແດງຜົນດຳເນີນງານ, ຕົວເລັກແລະຜົນສຳເລັດທີ່​EMIສາມາດຍາດມາໄດ້ແລະມັນກໍ່ເປັນການສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖາບັນEMI​ເປັນທາງເລືອກທຳອິດຂອກລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອເວົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ.

 

ສະຖາບັນEMI ​ໂດຍສັງເຂັບ

 

12/2010

12/2011

12/2012

04/2013

ການເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າ

 

 

 

 

/ ບັນຊີເງິນຝາກ

4,709

7,191

10,596 

12,329

ວົງເງິນໆຝາກ(ຕື້ກີບ)

  5.70

    11.00 

19.2

22.00

/ນລູກຄ້າເງິນກູ້ຍືມທີ່ມີການເຄື່ອງໄຫວ

2,942

3,571

3,997

4,025

ວົງເງິນສິນເຊືອຍັງຄ້າງ(ຕື້ກີບ)

5.50

    9.90

16.9

18.36

/ ພະນັກງານແລະຂອບເຂດບໍລິການ

 

 

 

 

/ນພະນັງການ

40

58

75

75

ສາຂາ

6

   6

   6

6

ສາຂາຍ່ອຍ

 

1

2

2

/ນຕົວເມືອງທີ່ຄວບຄຸມ

5

11

11

11

/ແຂວງທີ່ຄວບຄຸມ

1

2

2

2

ຜົນປະກອບການທາງການເງິນ

 

 

 

 

ຊັບສິນທັງໝົດ(ຕື້ກີບ)

8.2

            14.0

        23.00

         25.97

ໜີ້ສິນທັງໝົດ(ຕື້ກີບ)

7.0

12.0

20.90

23.74

ສ່ວນຕ່າງທັງໝົດ(ຕື້ກີບ)

1.2

2.0

2.1

2.23

ອັດຕາການກຸ້ມຕົນເອັງ

120%

111%

112%

115%

LAST_UPDATED2